عنوان: اشتغال همزمان به دروس کلاسيک و حوزه
سوال :
اگر طلبه ای همزمان با حوزه دروس کلاسیک را نیز بخواند آیا اشکال دارد؟
پاسخ:

اگر بتواند  از عهده درسهای حوزه به خوبی برآيد، جایز است.