عنوان: بوسيدن دست استاد
سوال :
آيا بوسيدن دست استاد فقه جايز است؟
پاسخ:

جایز است، بلکه بوسیدن دست استاد که متقی باشد خوب است.