عنوان: توصيه به جوانان مشتاق طلبگي
سوال :
توصیه معظّم له به جوانان مشتاق به حضور در حوزه چیست؟
پاسخ:

کار مشکلی است زیرا باید مهیا باشد، خوب درس بخواند و خوب هم تقوا داشته باشد.