عنوان: رضايت والدين براي ورورد به حوزه
سوال :
آیا رضایت پدر و مادر در حضور در حوزه شرط است؟
پاسخ:

شرط است.