عنوان: زيّ طلبگي
سوال :

زیّ طلبگی به چه معنی است؟


پاسخ:

باید علاوه بر تقیّد به ظواهر شرع زندگی او تجمل گرائی نباشد.