عنوان: اشتغال به کار و دريافت شهريه
سوال :

گرفتن شهريه براى طلاّبى كه به كار ديگرى اشتغال دارند چه حکمی دارد؟


پاسخ:

اگر ضرر به درس خواندن او نخورد جایز است.