عنوان: گرفتن فال قهوه
سوال :

آیا فال قهوه که اخیراً در کشو به شدت افزایش پیدا کرده است و بعضاً مطابق با واقعیات زندگی است صحیح است؟ و این مصادف شدن پیشگوئی در فال قهوه به زندگی واقعی را چگونه ارزیابی می نمائید؟


پاسخ:

هر فال و من جمله فال قهوه درست نیست.