عنوان: معني خرافت در دين
سوال :
خرافات در دین به چه معنی است؟
پاسخ:

چیزی که از دین نیست خرافت است.