عنوان: نخ بستن به اماکن مقدس
سوال :
آیا نخ بستن به ضریح حضرات  معصومین و درهای حرم ها و مساجد جایز است؟
پاسخ:

درست نیست.