عنوان: امر و نهي دانشجويان
سوال :

وظيفه جوانان‌ مؤمني‌ كه‌ در دانشگاه‌هاي‌ مختلط‌ در رابطه‌ با مفاسدي‌ كه‌ در دانشگاه‌ مي‌بينند، چيست‌؟ آيا در اين‌ محيط‌ مي‌توانند دختري‌ را امر و نهي‌ كنند؟


پاسخ:

بايد اوّلاً مواظبت‌ از خود بنمايد و ثانياً به‌ مقدار امكان‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر داشته‌ باشد.