عنوان: کاشت ناخن و چگونگي وضو گرفتن
سوال :

آيا كاشت ناخن زنان از نظر وضو گرفتن و نماز اشكال دارد؟


پاسخ:

جايز نيست مگر مجبور باشد.