عنوان: نوشيدن شراب
سوال :

اگر غير مسلماني‌ در منزل‌ خود يا اماكن‌ خصوصي‌ شراب‌ بنوشد و با حالت‌ مستي‌ وارد اماكن‌ و معابر عمومي‌ شود، چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

بايد از اشاعه فحشاء جلوگيري‌ شود.