عنوان: خمس وام دانشجويي
سوال :

آیا پس از گذشت یک سال، به وام دانشجويي خمس تعلق مي گيرد؟


پاسخ:

اگر اقساط آن را نداده باشد خمس ندارد.