عنوان: استفاده زياد از صندلي براي نماز در مسجد
سوال :

در چند سال اخیر در مساجد صندلیهایی می گذارند برای کسانی که نمی توانند ایستاده نماز بخوانند و در بعضی از مساجد تعداد این  صندلی ها زیاد است. آیا می توان تمام آن ها را برداشت؟


پاسخ:

جایز نیست.