عنوان: نهي از تراشيدن ريش
سوال :

آيا توصيه‌ به‌ گذاشتن‌ ريش‌ و ممانعت‌ از تراشيدن‌ آن‌ مي‌تواند از مصاديق‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر قرار گيرد؟


پاسخ:

معلوم‌ است‌ كه‌ از مصاديق‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر است‌.