عنوان: اذيت شدن همسايه هاي مسجد از صداي بلندگو
سوال :
اگر همسایه های مسجدی از صدای بلند مسجد اذیت می شوند، آیا این حق الناس است؟
پاسخ:

صدا باید بلند نباشد.