عنوان: استفاده شخصى از برق مسجد
سوال :
اگر در مسجدی  روضه برقرار باشد، آيا مى توان براى ضبط شخصى از برق آن استفاده كرد؟
پاسخ:

با اجازه جایز است.