عنوان: خارج كردن مهر از مسجد
سوال :
آوردن مهر از مسجد به منزل و نماز بر روى آن چه حکمی دارد؟
پاسخ:

جایز نیست.