عنوان: تبديل به احسن فرشهاى مسجد
سوال :

فرشهاى مسجدی که وقف مسجد بوده فرسوده شده و در صورت عدم تعويض از بين مى رود، آيا جايز است آنها را فروخته يا تبديل به احسن كنيم؟


پاسخ:

با اجازه حاکم شرع جایز است.