عنوان: تخريب مسجد جهت ايجاد فضاي سبز
سوال :

آيا تخريب مسجد جهت ايجاد فضاى سبز، به خاطر نبود فضای سبز و نبودن محل دیگری برای ایجاد فضای سبز، جايز است؟


پاسخ:

جایز نیست.