عنوان: داخل شدن سهوي حائض به مسجد
سوال :

اگر زنی نداند که حائض است و وارد مسجد شود، آیا به محض به یاد آمدن باید از مسجد خارج شود؟


پاسخ:

باید خارج شود.