عنوان: الحاق بخشي از حسينيه به مسجد مجاور
سوال :

مسجد و حسينيه اى كنار هم قرار داشته و با تجديد بناى مسجد يك سالن حسينيه داخل مسجد قرار گرفته است. آيا اين عمل شرعاً جايز است؟


پاسخ:

جایز نیست.