عنوان: عقب نشينى از ساختمان مسجد
سوال :

مسجدي هنگام تجديد بنا، طبق قوانين شهردارى مجبور به عقب نشيني است. آيا عقب نشينى از ساختمان مسجد به نحوى كه چند متر از مسجد داخل خيابان واقع شود، جايز است؟


پاسخ:

اگر مجبورند جایز است.