عنوان: خواندن نماز در زمين متصل به مسجد
سوال :

زمينى را كه متصل به مسجد است براى ساختمان مسجد واگذار كرده اند و شخصى براى اينكه واگذار كنندگان پشيمان نشوند دو ركعت نماز در آن خوانده است. آيا اين زمين جزء مسجد شده است يا خير؟


پاسخ:

اگر با رضایت مالک باشد مسجد می شود.