عنوان: حدود دفاع از ناموس و ...
سوال :

استدعا دارد فتواي‌ شرعي‌ خود را در پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ ذيل‌ به‌ منظور استناد علمي‌ و كاربرد عملي‌ مشروحاً و به‌ طور مستدل‌ّ اعلام‌ فرماييد.

اگر كسي‌ در حين‌ عبور فرد ديگري‌ به‌ اتّفاق‌ همسرش‌ از خيابان‌ با آنها برخورد نمايد و به‌ لحاظ‌ اختلافات‌ قبلي‌ درگير لفظي‌ حادث‌ آيد و شخص‌ نخست‌ به‌ شخص‌ مذكور و همسرش‌ فحّاشي‌ (فحش‌ ناموسي‌) كند و به‌ وسيله پنجه‌ بوكس‌ صورت‌ نامبرده‌ را مصدوم‌ نمايد و با ضربات‌ مشت‌ بازوي‌ همسرش‌ را كه‌ حامله‌ نيز بوده‌ است‌ مصدوم‌ كند.

اوّلاً: چنانچه‌ شخص‌ دوّم‌ عكس‌ العملي‌ در مقابل‌ مهاجم‌ انجام‌ دهد از مصاديق‌ دفاع‌ مشروع‌ است‌ يا خير؟

ثانياً: اگر شخص‌ دوّم‌ در دفاع‌ از خود و همسرش‌ با چاقو يا وسيله برنده ديگري‌ مهاجم‌ را مجروح‌ سازد و در اثر جراحت‌ فوق‌ نامبرده‌ فوت‌ كند چه‌ حكمي‌ دارد؟

ثالثاً: اگر مدافع‌ در دفاع‌ زياده‌ روي‌ كند و مهاجم‌ كشته‌ شود حكم‌ شرعي‌ آن‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

دفاع‌ از خود و ناموس‌ خود جايز است‌ تا وقتي‌ كه‌ موجب‌ جرح‌ و قتل‌ نشود و اگر موجب‌ جرح‌ و قتل‌ شد ضامن‌ است‌.