عنوان: راه متمرکز کردن فکر در نماز
سوال :

ما در نماز و در عبادات دیگر حواسپرت هستیم. چه کنیم در نماز تمرکز فکر داشته باشیم؟ آیا در نماز فقط به معانی باید توجه داشت یا اینکه باید خود را در محضر خدا ببینیم و به معنا توجه داشته باشیم؟    


پاسخ:

بايد براي حضور قلب كه چيز خوبي است و مراتب دارد، مبارزه كنید و از خداوند درخواست كمك نمایید.