عنوان: نگاه به عكسهاى عريان موجود در كتب پزشكى
سوال :

نگاه كردن به عكسهاى عريان موجود در كتب پزشكى كه آموزش آن براى دانشجويان الزامی است و گاهى لذت آور است، چه حكمى دارد؟


پاسخ:

در صورت ضرورت جایز است، البته به اندازه رفع ضرورت.