عنوان: نگاه به صورت همجنس
سوال :

نگاه به صورت زيباروي همجنس و لذت از آن اشکال دارد؟ و اگر بدون لذت باشد چطور؟


پاسخ:

در صورت لذت حرام است و در صورت عدم مفسده جایز است.