عنوان: ديدن مو يا پاي کساني که مقيد به حجاب نيستند
سوال :
ديدن مو یا دست يا پای برهنه زناني كه مقيد به پوشش آن نيستند چه حكمي دارد؟
پاسخ:

حرام است.