عنوان: نگاه کردن به مادر زن
سوال :

آیا اگركسي به قصد لذت به مادر زن خود نگاه كند يا وي را ببوسد اشکال دارد؟


پاسخ:

جایز نیست.