عنوان: خيارات و غبن
سوال :

اينجانب‌ در خريد مغازه‌اي‌ مغبون‌ شده‌ و گرانتر از قيمت‌ واقعي‌ خريده‌ام‌، علاوه‌ بر اين‌ فروشنده‌ براي‌ بزرگ‌ شدن‌ يا بزرگ‌ جلوه‌ دادن‌ مغازه‌، ستون‌ مغازه‌هاي‌ مجاور را كه‌ موقوفه‌ بوده‌ تراشيده‌ و اين‌ تراشيده‌ شدن‌ ستون‌ها را اداره اوقاف‌ اصفهان‌ تأييد كرده‌ است‌ و فروشنده‌ حاضر به‌ فسخ‌ معامله‌ نيست‌، مستدعي‌ است‌ حكم‌ شرعي‌ مسأله‌ را مرقوم‌ فرماييد.


پاسخ:

در فرض‌ مذور خيار داريد و مي‌توانيد معامله‌ را فسخ‌ كنيد.