عنوان: نگاه كردن به تصاوير مستهجن
سوال :
نگاه كردن به تصاوير مستهجن در صورتى كه هيچ اثر سوئى روى فرد نداشته باشد چه حكمى دارد؟
پاسخ:

اگر بدآموزی نداشته باشد جایز است ولی نگاه نکند بهتر است.