عنوان: نگاه به زنان چادر نشين
سوال :

نگاه كردن به صورت زنان چادرنشين كه معمولا قسمتى از موى سر آنها نيز ديده مى شود براى مرد نامحرم چه حكمى دارد؟


پاسخ:

اگر با شهوت نباشد و احتمال مفسده هم نباشد جایز است.