عنوان: تعارض بين شير دادن و خواندن نماز اول وقت
سوال :

اگر مادری برای نماز اول وقت آماده شده است و فرزند او احتیاج به شیر داشته باشد، آیا نماز اول وقت بخواند یاباید به فرزند شیر بدهد؟


پاسخ:

اگر بتواند صبرکند، نماز اول وقت بخواند.