عنوان: شير ندادن به فرزند به علت شاغل بودن مادر
سوال :

مادری که شاغل است و نمی تواند به موقع به بچه شیر بدهد، می تواند از ابتدا به او شیر خشک بدهد که به شیر مادر عادت نکند؟


پاسخ:

جایز نیست.