عنوان: امتناع فرزند از شير خوردن پس از يک سال
سوال :
اگر فرزند بعد از یک سالگی علاقه ای به شیر مادر نداشته باشد، آیا مادر باید اجباراً به او شیر دهد یا می تواند او را از شیر بگیرد؟
پاسخ:

اگر بتواند تا دو سال بدهد خیلی بهتر است.