عنوان: توصيه معظّم له به زنان در موقع شير دادن به فرزندانشان
سوال :

توصیه معظّم له به زنان در موقع شیر دادن به فرزندانشان چیست؟


پاسخ:

با خواندن قرآن و دعا توجه به خداوند داشته باشند و مواظب باشند در آن حال گناه نکنند.