عنوان: فسخ معامله بعلت خيار غبن و ...
سوال :

قطعه‌ زميني‌ را طي‌ قولنامه عادي‌ با واسطه بنگاه‌ معاملاتي‌ به‌ شخصي‌ فروخته‌ام‌ و عمده‌ ثمن‌ آن‌ را نيز دريافت‌ نموده‌ام‌ لكن‌ مدّتي‌ بعد (كمتر از دو ماه‌) متوجّه‌ شدم‌ كه‌ قيمت‌ واقعي‌ زمين‌ بيشتر از قيمت‌ مورد معامله‌ بوده‌، به‌ خريدار معترض‌ و خواستار فسخ‌ معامله‌ و يا اخذ ما به‌ التفاوت‌ قيمت‌ زمين‌ شدم‌ و بيان‌ نمودم‌ حاضرم‌ خسارات‌ احتمالي‌ خريدار را هم‌ بدهم‌، امّا خريدار به‌ هيچ‌ وجه‌ حاضر به‌ قبول‌ يكي‌ از دو طريق‌ فوق‌ نمي‌باشد، حال‌ حضرت‌ عالي‌ مرقوم‌ بفرماييد:

1) حال‌ كه‌ من‌ مغبون‌ شده‌ام‌، از نظر شرعي‌ مي‌توانم‌ بگويم‌ من‌ ناراضي‌ هستم‌ و با اين‌ عدم‌ رضايت‌ معامله‌ را فسخ‌ نمايم‌؟

2) اگر خريدار حاضر به‌ فسخ‌ و يا پرداخت‌ ما به‌ التفاوت‌ قيمت‌ زمين‌ نباشد با اين‌ عدم‌ رضايت‌ من‌ صورت‌ معامله‌ چه‌ حكمي‌ پيدا مي‌كند؟

3) با وجود غبن‌ در معامله‌، آيا خريدار شرعاً موظّف‌ است‌ رضاييت‌ فروشنده‌ را به‌ دست‌ آورد يا خير؟


پاسخ:

اگر مغبون‌ شده‌ايد مي‌توانيد معامله‌ را فسخ‌ كنيد و يا ما به‌ التفاوت‌ بگيريد.