عنوان: شير دادن در زمان عادت مادر
سوال :
شیر دادن در زمان عادت زنان چه حکمی دارد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.