عنوان: جلوگيري از بارداري بدون اطلاع شوهر
سوال :
آيا جايز است زن بدون اجازه شوهرش از باردارى جلوگیری کند؟
پاسخ:

جایز نیست.