عنوان: اجازه زن در بستن لوله شوهر
سوال :
 آیا بستن لوله هاى مرد منوط به اجازه زن است ؟
پاسخ:

منوط به اجازه یکدیگر است.