عنوان: امتناع از شيردادن به دليل عدم پرداخت پول
سوال :
 آیا زن می تواند اگر شوهر مبلغ درخواستی که بابت شیردادن از او طلب می کند به او نداد، به فرزند شیر ندهد؟
پاسخ:

نمی تواند و باید شیر بدهد.