عنوان: جلوگيرى زن از باردار شدن
سوال :

آيا جلوگيرى زن از باردار شدن قبل از انعقاد نطفه، به صورتى كه پزشكان امروز روشهاى مختلفى را پيشنهاد مى نمايند، جايز است؟


پاسخ:

با اجازه شوهر جایز است.