عنوان: درخواست پول براي شير دادن
سوال :
 آيا زن می تواند در قبال شيردادن به فرزند از شوهر درخواست پول کند؟
پاسخ:

نمی تواند.