عنوان: شير دادن در حال جنابت مادر
سوال :
حکم شیر دادن به فرزند در زمانی که مادر  جنب شده است چیست ؟
پاسخ:

اشکال ندارد.