عنوان: سلب خيار
سوال :

چنانچه‌ در معامله‌اي‌ ذكر شود طرفين‌ كليه خيارات‌ از جمله‌ انواع‌ خيار غبن‌ را از خود سلب‌ و ساقط‌ نمايند ولي‌ موضوع‌ و مطلب‌ اسقاط‌ خيار به‌ مشتري‌ تفهيم‌ نشود و مشتري‌ پس‌ از تحويل‌ مبيع‌ متوجّه‌ شد كه‌ مبيع‌ معيوب‌ بوده‌ است‌، آيا مشتري‌ حق‌ّ مطالبه‌ و گرفتن‌ تفاوت‌ مبيع‌ سالم‌ و معيوب‌ را دارد يا خير؟


پاسخ:

اگر تفهيم‌ نشده‌ است‌ همه خيارات‌ و من‌ جمله‌ خيار عيب‌ را دارد.