عنوان: يقيين به دزدي بودن مال خريداري شده
سوال :
شخصي جنسي را از يك دستفروش خريده است پس از مدتي شخص ديگري به او مراجعه مي كند و مي گويد اين جنس متعلق به من است و كسي كه به تو فروخته جنس را از من دزيده است و از او مي خواهد كه جنس را به او برگداند، حال وظيفه خريدار چيست؟
پاسخ:

اگر به گفتۀ او يقين پيدا کند بايد رد کند.