عنوان: ترديد در مال دزدي بودن مال خريداري شده
سوال :
فردي پس از خريد يك مال يا يك جنس مي فهمد كه فروشنده معمولاً مال دزدي مي فروشد، ولي اطمينان پيدا نمي كند كه مال خريداري شده نيز دزدي است يا خير در اين صورت چه وظيفه اي دارد؟آيا مالك آن مال است؟
پاسخ:

در فرض مذکور مالک آن مال مي‌شود.