عنوان: سرقت زن و شوهر از مال يكديگر
سوال :
آيا زن و شوهر مى توانند از اموال شخصى يكديگر سرقت كنند؟ مثلاً مرد از طلاها و پولهاى زن بردارد يا زن از اموال مرد بدون رضايت او بردارد؟
پاسخ:

جايز نيست.