عنوان: نرخ برگر داندن مال دزدي
سوال :
سارقى به سرقت اعتراف كرده، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد قيمت آن را به نرخ روز سرقت پرداخت كند يا به نرخ روز ادا؟
پاسخ:

به نرخ روز بايد رد کند.